Larecals Janurasig

Občanské právo hmotnéPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jan Hurdík, kolektívUčebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014. S legislativními změnami je spojen obtížný úkol připravit studenty občanského práva na osvojení si nového legislativního stavu, přitom však zvládnout rovněž dosavadní legislativní stav a jejich vzájemné vazby a prostupnost nutné pro standardní fungování práva. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilují v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v nezbytné míře s dosavadním stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové podoby občanského práva, založené na jeho rekodifikované podobě. Druhé vydání učebnice je aktualizované a upravené v nezbytném rozsahu reagujícím na některé změny v civilním právu nastalé v době od prvního vydání. (obecná část, absolutní majetková práva)


skutenosti s nimi obanské právo spojuje vznik zmnu nebo zánik obanskoprávních vztah. Pedpoklady vzniku odpovdnosti za újmu v soukromém právu. pojem prameny zásady subjekty obansko právní skutenosti tídní vcí vcná práva. Restaurování a osmnácté století literatura. Autoi skripta se velice pehlednou formou zabývají nejdleitjími instituty obanského práva hmotného tak jak je zachycuje nový obanský zákoník . John Grisham Nová kniha.


Hurdík Občanské Právo

Hledáte knihu Obanské právo hmotné 1 od Jan DvoákJií vestkaMichaela Zuklínová? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk. aktualizované vydání Autor Jan Hurdík kolektiv Uebnice obanského práva byla pipravena skupinou civilist s dlouholetými zkuenostmi z oblasti teorie a praxe obanského práva s cílem poskytnout tenám zejména pak studentm obanského práva právnických fakult i dalích vysokých. Obanské právo hmotné 1 Díl první book. Brno Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm 2013. VESTKA Jií a Jan DVOÁK. V obecném smyslu pedpisy obanského práva procesního upravují závazný postup soud pi eení spor a poskytování ochrany ohroeným a porueným subjektivním právm a jiným zákony chránným zájmm. 195 K 195 K E. Obanské právo hmotné 2 Díl druhý Rodinné právo. Zobrazují se 4 podkategorie z celkového potu 4 podkategorií v této kategorii. Obanské právo hmotné 4 probíhá pouze v seminární výuce ji bez pednáek. Etsy literární umění. Magisterský program UALR sociální práce.

Widener University PSYD hodnocení.


Katalógy e-knihy knižnica PDF Občanské právo hmotné PDF. Elektronické knihy databáze cz Jan Hurdík, kolektív.